Privatumo Politika

Atnaujinta 2023-01-09

Bendra informacija

„Systems integration solutions, UAB” (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip „CorpoSign PAY” (toliau – „mes„, „mūsų” arba „mums„) renka, naudoja ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatomos asmenų, besinaudojančių Bendrovės administruojama interneto svetaine https://www.rtp.corposign.net (toliau – Interneto svetainė arba Paslauga ), asmens duomenų tvarkymo, taip pat šioje svetainėje atliekamo asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Prisijungdami prie mūsų Paslaugos arba ja naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate, kad renkame, saugome, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje ir mūsų Paslaugos teikimo sąlygose. Privatumo politikoje išdėstytos sąlygos taikomos kiekvienai prieigai prie paskelbto turinio ir (arba) paslaugos, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetinio kompiuterio, televizoriaus ir t. t.).

Bendrovė siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą, todėl labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys.

Asmens duomenų valdytojas yra „Systems integration solutions, UAB”, juridinio asmens kodas 125677598, veikianti Lietuvoje, el. paštas [email protected].

Patvirtiname, kad duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimų, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitų teisės aktų reikalavimais ir priežiūros institucijų nurodymais.

Tvarkydami asmens duomenis, įgyvendiname būtinas organizacines ir technines saugumo priemones, kad apsaugotume asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

Apibrėžimai ir pagrindiniai terminai

Šioje privatumo politikoje:

 • Slapukai: nedidelis svetainės generuojamų duomenų kiekis, kurį išsaugo jūsų interneto naršyklė. Jie naudojami naršyklei identifikuoti, analitikai atlikti, informacijai apie jus įsiminti, pvz., jūsų pasirinktai kalbai ar prisijungimo informacijai.
 • Bendrovė: Kai šioje politikoje minima „Bendrovė„, „mes„, „mus” arba „mūsų„, turima omenyje uždaroji akcinė bendrovė „Systems Integration Solutions, UAB”, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas – 125677598, PVM mokėtojo kodas LT256775917, kurios registruota buveinė yra adresu Pasto g. 12-1, Grigiškės, LT-27105 Vilnius, Lietuva, kuri yra atsakinga už jūsų informaciją pagal šią politiką. Duomenis apie Bendrovę saugo ir kaupia Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
 • Šalis: vieta, kurioje yra „CorpoSign PAY” arba „CorpoSign” savininkai ir (arba) įkūrėjai, šiuo atveju – Lietuva.
 • Klientas: reiškia įmonę, organizaciją ar asmenį, kuris užsiregistruoja naudoti „CorpoSign PAY” paslaugą santykiams su vartotojais ar paslaugų naudotojais valdyti.
 • Įrenginys: bet koks prie interneto prijungtas įrenginys, pvz., telefonas, planšetė, kompiuteris ar bet koks kitas įrenginys, kuriuo galima apsilankyti „CorpoSign PAY” ir naudotis paslaugomis.
 • IP adresas: Šie numeriai paprastai priskiriami geografiniais blokais. Pagal IP adresą dažnai galima nustatyti vietą, iš kurios įrenginys jungiasi prie interneto.
 • Personalas: tai asmenys, kurie dirba „CorpoSign PAY” arba pagal sutartį teikia paslaugas vienos iš šalių vardu.
 • Asmeniniai duomenys: bet kokia informacija, kuri tiesiogiai, netiesiogiai ar kartu su kita informacija, įskaitant asmens kodą, leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę ar identifikuoti jo tapatybę.
 • Paslauga: tai „CorpoSign PAY” teikiama paslauga, kaip aprašyta atitinkamose sąlygose ir šioje svetainėje.

  tai „CorpoSign PAY” siūloma teikiamą paslaugą, kaip aprašyta atitinkamose sąlygose ir šioje svetainėje.

  CorpoSign PAY siūlo Request-to-PAY (RTP) paslaugas, skirtas sklandiems mokėjimams Europoje, įskaitant mokėjimus, susijusius su blokų grandine, eDelivery ir Peppol tinklu, kartu su eReceipt, eInvoice pridėtinėmis vertėmis. „CorpoSign PAY” teikia paslaugas atskirais paketais:

  • Bandomoji versija (versija be komercinės sutarties)
  • Nemokama versija (versija be komercinės sutarties)
  • Premium versija (versija su komercine sutartimi)
  • Individuali versija (versija su pasirinktine komercine sutartimi)
  • Visos pirmiau minėtos „CorpoSign” paslaugos atitinka eIDAS reglamento (ES) Nr. 910/2014 („eIDAS”) reikalavimus.) Pasitikėjimo paslaugų politika šiuose paketuose taikoma pagal eIDAS reglamente (ES) Nr. 910/2014 („eIDAS”), ETSI standartuose EN 319 401 ir kituose (jei taikoma) išdėstytą politiką.
 • Trečiųjų šalių paslaugos: nurodo reklamuotojus, konkursų rėmėjus, reklamos ir rinkodaros partnerius ir kitus asmenis, kurie teikia mūsų turinį arba kurių produktai ar paslaugos, mūsų manymu, gali jus sudominti.
 • Interneto svetainė: „CorpoSign PAY” svetainė, kurią galima pasiekti šiuo URL adresu: https://rtp.corposign.net
 • Jūs: bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs „CorpoSign PAY”, kad galėtų naudotis Paslaugomis.

Iš kur gauname jūsų asmeninę informaciją

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateikiate Bendrovei, kai užsisakote ir naudojatės Bendrovės paslaugomis, siunčiate užklausas ir t. t., taip pat asmens duomenis, kuriuos Bendrovė gauna iš kitų duomenų valdytojų, valdančių jų kuriamas paslaugas ar sistemas, kuriose užsisakote Bendrovės paslaugas, ir iš mokėjimo įstaigų, tvarkančių jūsų mokėjimus už paslaugas.

Kokią informaciją renkame?

Informaciją iš jūsų galime rinkti, kai lankotės mūsų paslaugoje, registruojatės, pateikiate užsakymą, užsisakote mūsų naujienlaiškį, atsakote į apklausą arba užpildote formą.

 • Vardas / Vartotojo slapyvardis
 • El. pašto adresas
 • Slaptažodis (maišos funkciją)
 • Gimimo data (jei taikoma)
 • Pilietybė (jei taikoma)
 • Telefono numeris (jei taikoma)
 • Darbo vieta (jei taikoma)
 • Atsiskaitymo adresas (jei taikoma)
 • Fizinio asmens ir juridinio asmens duomenys arba jų maišos funkcijos (jei taikoma)
 • IP adresas (jei taikoma)
  Pašto adresas (jei taikoma)
 • Taip pat renkame informaciją iš mobiliųjų įrenginių, kad naudotojo patirtis būtų geresnė, nors šios funkcijos yra visiškai neprivalomos.

Kokiais tikslais, kokius asmens duomenis ir kokiu teisiniu pagrindu mes juos tvarkome

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi konkrečiais ir apibrėžtais tikslais.

Siekdama apdoroti jūsų paslaugų užsakymus ir suteikti užsakytas paslaugas, Bendrovė tvarko asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie suteiktą paslaugą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką (kai užsakymas atliekamas per svetainę), mokėjimo už paslaugą duomenis, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi tam, kad būtų galima atlikti ikisutartinius veiksmus ir vykdyti sutartį pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Siekdama išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras) ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, Bendrovė tvarko apskaitos dokumentuose nurodytų paslaugas įsigyjančių asmenų duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugos ir mokėjimo duomenys, kiti apskaitos dokumentuose nurodyti būtini duomenys). Asmens duomenys tvarkomi tam, kad Bendrovė galėtų laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Kad galėtų atsakyti į jūsų prašymus, nagrinėti gautus skundus ar pretenzijas, Bendrovė tvarko prašymus, skundus ar pretenzijas pateikusių asmenų duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, skundo, prašymo turinį, duomenis apie skundo, prašymo nagrinėjimą, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu ir siekiant teisėtų Bendrovės interesų tinkamai išnagrinėti jai pateiktus klausimus ir turėti įrodymus apie priimtus sprendimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, f punktus.

Siekdami palengvinti teikiamų paslaugų užsakymą ir naudojimąsi jomis, galite užsiregistruoti ir susikurti paskyrą Bendrovės interneto svetainėje. Šiuo tikslu Bendrovė tvarkys užsiregistravusio naudotojo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, slaptažodį, IP adresą, prisijungimo datą ir (arba) laiką, informaciją apie užsakytas paslaugas ir kitus būtinus duomenis). Registracija yra visiškai savanoriška ir kai kuriomis paslaugomis galite naudotis neužsiregistravę. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Kad galėtų siūlyti savo paslaugas, informuoti apie naujienas, paklausti jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir pan., Bendrovė tvarko naujienlaiškį užsisakiusių asmenų duomenis (el. pašto adresą) naujienlaiškio siuntimo ir prenumeratos administravimo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi gavus naujienlaiškį užsiprenumeravusių asmenų sutikimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis kitais tikslais tiek, kiek tai būtina teisėtam jos veiklos vykdymui, teisinių reikalavimų laikymuisi, gynybai nuo pretenzijų ir ieškinių bei savo teisėtų interesų apsaugai. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

Bet kuri iš jūsų surinkta informacija gali būti naudojama vienu iš toliau nurodytų būdų:

 • Kad suasmenintume jūsų patirtį (jūsų informacija padeda mums geriau reaguoti į jūsų individualius poreikius)
 • Kad pagerintume savo paslaugas (nuolat stengiamės tobulinti savo paslaugų pasiūlymus, remdamiesi iš jūsų gauta informacija ir atsiliepimais)
 • Gerinti klientų aptarnavimą (jūsų informacija padeda mums veiksmingiau reaguoti į jūsų klientų aptarnavimo užklausas ir pagalbos poreikius)
 • Norėdami apdoroti sandorius administruoti konkursą, akciją, apklausą ar kitą svetainės funkciją
 • Norėdami siųsti periodinius el. laiškus

Kada naudojame trečiųjų šalių klientų informaciją?

Kai su mumis susisiekiate, tam tikrą informaciją gauname iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, kai mums pateikiate savo el. pašto adresą, kad parodytumėte susidomėjimą tapti mūsų klientu, gauname informaciją iš trečiosios šalies, kuri mums teikia automatinio sukčiavimo aptikimo paslaugas. Taip pat kartais renkame informaciją, kuri viešai skelbiama socialinės žiniasklaidos svetainėse. Galite kontroliuoti, kiek jūsų informacijos socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama viešai, apsilankę šiose svetainėse ir pakeitę privatumo nustatymus.

Ar dalijamės surinkta informacija su trečiosiomis šalimis?

Surinktą asmeninę ir neasmeninę informaciją galime bendrinti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, reklamuotojais, konkursų rėmėjais, reklamos ir rinkodaros partneriais ir kitais asmenimis, kurie teikia mūsų turinį arba kurių produktai ar paslaugos, mūsų nuomone, gali jus sudominti. Taip pat galime dalytis ja su savo esamomis ir būsimomis susijusiomis įmonėmis ir verslo partneriais, o jei dalyvausime susijungime, turto pardavime ar kitame verslo reorganizavime, jūsų asmeninę ir neasmeninę informaciją taip pat galime dalytis arba perduoti savo teisių perėmėjams.

Galime pasitelkti patikimus trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad jie atliktų funkcijas ir teiktų mums paslaugas, pavyzdžiui, mūsų serverių ir paslaugų prieglobą ir priežiūrą, duomenų bazių saugojimą ir tvarkymą, el. pašto tvarkymą, saugyklų rinkodarą, kredito kortelių tvarkymą, klientų aptarnavimą ir produktų bei paslaugų, kurias galite įsigyti per mūsų platformą, užsakymų vykdymą. Tikėtina, kad su šiomis trečiosiomis šalimis dalinsimės jūsų asmenine informacija ir galbūt tam tikra neasmenine informacija, kad jos galėtų teikti šias paslaugas mums ir jums.

Dalį savo žurnalo failų duomenų, įskaitant IP adresus, analizės tikslais galime bendrinti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, žiniatinklio analizės partneriais, programų kūrėjais ir skelbimų tinklais. Jei dalijamasi jūsų IP adresu, jis gali būti naudojamas bendrai vietovės ir kitų technografinių duomenų, tokių kaip ryšio greitis, ar lankėtės bendroje paslaugos vietoje, ir įrenginio, kuriuo lankėtės paslaugoje, tipui nustatyti. Jie gali apibendrinti informaciją apie mūsų reklamą ir tai, ką matote paslaugoje, ir tada teikti auditą, tyrimus ir ataskaitas mums ir mūsų reklamuotojams.

Asmeninę ir neasmeninę informaciją apie jus taip pat galime atskleisti valdžios ar teisėsaugos pareigūnams arba privačioms šalims, jei savo nuožiūra manome, kad tai būtina arba tinkama, kad galėtume reaguoti į pretenzijas, teisinius procesus (įskaitant teismo šaukimus), apsaugoti savo ar trečiosios šalies teises ir interesus, visuomenės ar bet kurio kito asmens saugumą, užkirsti kelią neteisėtai, neetiškai ar teisiškai pažeidžiamai veiklai arba ją sustabdyti, arba kitaip laikytis galiojančių teismo nutarčių, įstatymų, taisyklių ir reglamentų.

Ar dalijamės surinkta informacija su trečiosiomis šalimis?

Renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate. Asmeninę informaciją apie jus taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių, kaip aprašyta pirmiau.

Kaip mes naudojame jūsų el. pašto adresą?

Pateikdami savo el. pašto adresą sutinkate gauti iš mūsų el. laiškus. Dalyvavimą bet kuriame iš šių el. pašto sąrašų galite bet kada atšaukti paspaudę atsisakymo nuorodą arba kitą atsisakymo parinktį, esančią atitinkamame el. laiške. El. laiškus siunčiame tik tiems žmonėms, kurie tiesiogiai arba per trečiąją šalį leido mums su jais susisiekti. Nesiunčiame nepageidaujamų komercinių el. laiškų, nes taip pat kaip ir jūs nekenčiame šlamšto. Pateikdami savo el. pašto adresą taip pat sutinkate leisti mums naudoti jūsų el. pašto adresą klientų auditorijos tikslinei atrankai tokiose svetainėse kaip „Facebook”, kur rodome pasirinktinę reklamą konkretiems žmonėms, kurie pasirinko gauti pranešimus iš mūsų. El. pašto adresai, pateikti tik užsakymo tvarkymo puslapyje, bus naudojami tik tam, kad būtų siunčiama su jūsų užsakymu susijusi informacija ir atnaujinimai. Tačiau jei tą patį el. pašto adresą mums pateikėte kitu būdu, galime jį naudoti bet kuriuo iš šioje Politikoje nurodytų tikslų. Pastaba: Jei bet kuriuo metu norėtumėte atsisakyti prenumeratos gauti būsimus el. laiškus, kiekvieno el. laiško apačioje pateikiame išsamias prenumeratos atsisakymo instrukcijas.

Ar mano informacija gali būti perduota į kitas šalis?

Esame įregistruoti Lietuvoje. Informacija, surinkta mūsų svetainėje, tiesiogiai bendraujant su jumis arba naudojantis mūsų pagalbos paslaugomis, kartais gali būti perduodama mūsų biurams, darbuotojams arba trečiosioms šalims, esančioms visame pasaulyje, ir gali būti peržiūrima bei talpinama bet kurioje pasaulio vietoje, įskaitant šalis, kuriose gali nebūti visuotinai taikomų įstatymų, reglamentuojančių tokių duomenų naudojimą ir perdavimą. Kiek leidžia galiojantys įstatymai, naudodamiesi bet kuriuo iš pirmiau nurodytų būdų savanoriškai sutinkate su tokios informacijos perdavimu ir talpinimu kitose šalyse.

Ar galiu atnaujinti arba ištaisyti savo informaciją?

Jūsų teisės prašyti atnaujinti ar ištaisyti renkamą informaciją priklauso nuo jūsų santykių su mumis. Darbuotojai gali atnaujinti ar ištaisyti savo informaciją, kaip išsamiai aprašyta mūsų įmonės vidaus įdarbinimo taisyklėse. Klientai turi teisę prašyti apriboti tam tikrą asmenį identifikuojančios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kaip nurodyta toliau. Galite susisiekti su mumis, kad (1) atnaujintumėte ar pataisytumėte savo asmenį identifikuojančią informaciją, (2) pakeistumėte savo pageidavimus, susijusius su iš mūsų gaunamais pranešimais ir kita informacija, arba (3) ištrintumėte mūsų sistemose apie jus saugomą asmenį identifikuojančią informaciją (atsižvelgiant į tolesnę pastraipą), panaikindami savo paskyrą. Tokie atnaujinimai, pataisymai, pakeitimai ir ištrynimai neturės jokios įtakos kitai mūsų saugomai informacijai arba informacijai, kurią iki tokio atnaujinimo, pataisymo, pakeitimo ar ištrynimo pateikėme trečiosioms šalims pagal šią privatumo politiką.

Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš suteikdami jums prieigą prie profilio ar atlikdami pataisymus, galime imtis pagrįstų priemonių (pvz., prašyti unikalaus slaptažodžio), kad patikrintume jūsų tapatybę. Esate atsakingi už tai, kad visada išsaugotumėte savo unikalaus slaptažodžio ir paskyros informacijos slaptumą. Turėtumėte žinoti, kad dėl „Blockchain” technologijos technologiškai neįmanoma iš mūsų sistemos pašalinti kiekvieno įrašo su informacija, kurią mums pateikėte, nes dalis informacijos bus saugoma „Blockchain” apskaitos knygoje tol, kol palaikysime jos veikimą. Būtinybė kurti atsargines mūsų sistemų kopijas, siekiant apsaugoti informaciją nuo netyčinio praradimo, reiškia, kad jūsų informacijos kopija gali egzistuoti neišdildoma forma, kurią mums bus sunku arba neįmanoma surasti. Gavus jūsų prašymą, visa mūsų aktyviai naudojamose duomenų bazėse ir kitose lengvai randamose laikmenose saugoma asmeninė informacija bus nedelsiant atnaujinta, pataisyta, pakeista arba atitinkamai ištrinta, kai tik tai bus pagrįstai ir techniškai įmanoma. Jei esate galutinis vartotojas ir norite atnaujinti, ištrinti arba gauti bet kokią mūsų turimą informaciją apie jus, tai galite padaryti kreipdamiesi į organizaciją, kurios klientas esate.

Personalas

Jei esate vienas iš mūsų darbuotojų arba kandidatų, renkame informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate. Surinktą informaciją naudojame žmogiškųjų išteklių tikslais, kad galėtume administruoti išmokas darbuotojams ir tikrinti pareiškėjus. Galite susisiekti su mumis, kad (1) atnaujintumėte ar pataisytumėte savo informaciją, (2) pakeistumėte savo pageidavimus, susijusius su iš mūsų gaunamais pranešimais ir kita informacija, arba (3) gautumėte mūsų turimos su jumis susijusios informacijos įrašą. Tokie atnaujinimai, pataisymai, pakeitimai ir ištrynimai neturės jokios įtakos kitai mūsų saugomai informacijai arba informacijai, kurią pateikėme trečiosioms šalims pagal šią privatumo politiką iki tokio atnaujinimo, pataisymo, pakeitimo ar ištrynimo.

Verslo pardavimas

Pasiliekame teisę perduoti informaciją trečiajai šaliai, jei parduodame, susijungiame ar kitaip perduodame visą ar didžiąją dalį mūsų ar bet kurios iš jos Korporatyvinių filialų (kaip apibrėžta šiame dokumente) turto arba tą mūsų ar bet kurios iš jos Korporatyvinių filialų dalį, su kuria susijusi Paslauga, arba tuo atveju, jei nutraukiame savo verslą, pateikiame prašymą arba prieš mus pateikiamas prašymas dėl bankroto, reorganizavimo ar panašios procedūros, su sąlyga, kad trečioji šalis sutinka laikytis šios privatumo politikos sąlygų.

Partneriai

Informaciją (įskaitant asmeninę informaciją) apie jus galime atskleisti savo įmonių filialams. Šioje privatumo politikoje „Įmonės filialas” reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja mus, yra mūsų kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas, nesvarbu, ar jis priklauso mums nuosavybės teise, ar kitais pagrindais. Bet kokią su jumis susijusią informaciją, kurią mes pateikiame savo Įmonių filialams, šie Įmonių filialai tvarkys pagal šios Privatumo politikos sąlygas.

Kiek laiko saugome asmens duomenis

Bendrovė saugo asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai yra būtina nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tiek laiko, kiek ją tai įpareigoja daryti įstatymai. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų duomenimis ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu. Kai mums nebereikės naudoti jūsų informacijos ir nebus poreikio ją saugoti, kad įvykdytume savo teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus, pašalinsime ją iš savo sistemų arba nuasmeninsime, kad negalėtume nustatyti jūsų tapatybės.

Asmens duomenys saugomi laikantis toliau nurodytų terminų:

 • paslaugų užsakymo ir teikimo tikslais – 1 mėnuo po užsakytos paslaugos pabaigos.
 • apskaitos tikslais – 10 metų po kalendorinių metų, kuriais buvo atliktas mokėjimas už paslaugas.
 • prašymams, skundams ir pretenzijoms nagrinėti – 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo.
 • siekiant palengvinti Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymą ir naudojimąsi jomis (paskyros svetainėje sukūrimas) – 3 metus po paskutinės prieigos prie paskyros.
 • naujienlaiškių ir naujienlaiškių prenumeratos siuntimo ir administravimo tikslais 3 metus.
 • siekiant apsisaugoti nuo pretenzijų ir ieškinių bei apsaugoti savo teisėtus interesus per teisės aktuose nustatytus senaties terminus.

Pasibaigus minėtiems saugojimo laikotarpiams, asmens duomenys sunaikinami neatkuriamai arba perduodami į valstybinius archyvus, jei Bendrovė privalo tai padaryti pagal įstatymus.

Kaip saugome jūsų informaciją?

Įgyvendiname įvairias saugumo priemones, kad užtikrintume jūsų asmeninės informacijos saugumą, kai pateikiate užsakymą arba įvedate, pateikiate ar pasiekiate savo asmeninę informaciją. Siūlome naudotis saugiu serveriu. Visa pateikta slapta / kredito informacija perduodama naudojant SSL (angl. Secure Socket Layer) technologiją, o tada užšifruojama į mūsų Mokėjimo vartų paslaugų teikėjų duomenų bazę, kuria gali naudotis tik specialią prieigą prie tokių sistemų turintys įgalioti asmenys, privalantys užtikrinti informacijos konfidencialumą. Po sandorio jūsų privati informacija (kredito kortelės, socialinio draudimo numeriai, finansiniai duomenys ir t. t.) niekada nėra saugoma. Tačiau mes negalime užtikrinti ar garantuoti visiško bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ar garantuoti, kad jūsų informacija Paslaugoje negali būti pasiekta, atskleista, pakeista ar sunaikinta pažeidus bet kokias mūsų fizines, technines ar valdymo apsaugos priemones.

Taikoma teisė

Šiai Sutarčiai ir jūsų naudojimuisi mūsų paslaugomis taikomi Lietuvos įstatymai, išskyrus jų kolizines normas. Jūsų naudojimuisi mūsų paslauga taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, valstybiniai, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Jūsų sutikimas

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, registruodami paskyrą arba pirkdami sutinkate su šia privatumo politika.

Nuorodos į kitas svetaines

Ši privatumo politika taikoma tik Paslaugoms. Paslaugose gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių „CorpoSign PAY” nevaldo ir nekontroliuoja. Mes neatsakome už tokių svetainių turinį, tikslumą ar jose išreikštas nuomones, ir mes tokių svetainių netyrinėjame, neprižiūrime ir netikriname jų tikslumo ar išsamumo. Atminkite, kad kai naudodami nuorodą iš Paslaugų pereinate į kitą svetainę, mūsų privatumo politika nebegalioja. Jūsų naršymui ir sąveikai bet kurioje kitoje svetainėje, įskaitant tas, kurios turi nuorodą mūsų platformoje, taikomos tos svetainės taisyklės ir politika. Tokios trečiosios šalys gali naudoti savo slapukus ar kitus metodus informacijai apie jus rinkti.

Kokias teises turite ir kaip jomis galite pasinaudoti

Reglamentas (ES) 2016/679 suteikia duomenų subjektams tam tikras teises. Kaip duomenų subjektas turite šias teises:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją.
 • prašyti ištaisyti netikslius ar neišsamius asmens duomenis.
 • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • prašyti ištrinti asmens duomenis.
 • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu.
 • jei asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais Bendrovės interesais, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 • teisė į asmens duomenų perkeliamumą, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ir sutarties sudarymu bei vykdymu.
 • pateikti skundą dėl Bendrovės veiksmų ar neveikimo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti pirmiau minėtomis teisėmis, susijusiomis su šioje privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, turite kreiptis privatumo politikoje nurodytais Bendrovės kontaktais, pateikdami rašytinį prašymą pagal Bendrovės patvirtintą rekomenduojamą formą arba laisvos formos prašymą ir patvirtindami savo tapatybę.

Rekomenduojama: Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma

Rekomenduojama: Prašymo susipažinti su asmens duomenimis forma

Prašymo formoje prašome nurodyti, kuriomis iš pirmiau nurodytų teisių norite pasinaudoti ir kokia apimtimi.

Savo tapatybę galite patvirtinti toliau nurodytais būdais:

 • asmeniškai pateikdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • pateikdami prašymą paštu ir notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją arba šio dokumento kopiją, patvirtintą kitu teisės aktų nustatytu būdu.
 • elektroninėmis priemonėmis, pasirašant paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant ją elektroninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, leidžiančiomis nustatyti duomenų subjekto tapatybę.

Reikalavimas patikrinti asmens tapatybę nebus taikomas, jei prašote informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jei kyla abejonių dėl jūsų tapatybės arba jei Bendrovė negali nustatyti jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją, Bendrovė gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos vienareikšmiškai patvirtinti jūsų tapatybę.

Bet kuriuo atveju Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateiks jums informaciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi atsakydama į jūsų prašymą. Jei prašymas yra sudėtingas arba jų yra daugiau nei vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į tokių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kuriuo atveju Bendrovė jus informuos apie tokį pratęsimą ir jo priežastis per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Atkreipkite dėmesį, kad duomenų subjektų teisėmis naudojamasi laikantis Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų sąlygų ir apimties. Todėl, jei jūsų konkrečiu atveju pateiktas prašymas neatitinka pirmiau nurodytų sąlygų, jis gali būti neįgyvendintas.

Jei Bendrovė nuspręs prašymo neįgyvendinti, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, informuos Jus apie tai ir Jūs galėsite šį sprendimą apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis. Visais atvejais, prieš pateikdami skundą, prašytume susisiekti su mumis, kad kartu rastume tinkamiausią sprendimą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje:

Svetainėje gali būti Bendrovės partnerių ir kitų trečiųjų šalių reklaminių skydelių bei nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad Bendrovė neatsako už tokių svetainių turinį ar jų privatumo praktiką. Todėl, jei spustelėsite Bendrovės svetainės nuorodą į kitas svetaines, turėtumėte atskirai susipažinti su jų privatumo politika.

Kodėl ir kokius slapukus naudojame

Naudojame „slapukus”, kad nustatytume, kuriose mūsų svetainės vietose lankėtės. Slapukas – tai nedidelė duomenų dalis, kurią jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų interneto naršyklė. Slapukus naudojame siekdami suasmeninti turinį, kurį matote mūsų svetainėje. Daugumą interneto naršyklių galima nustatyti taip, kad jos neleistų naudoti Slapukų. Tačiau jei išjungsite Slapukus, gali būti, kad negalėsite tinkamai arba visai negalėsite naudotis mūsų svetainės funkcijomis. Į Slapukus niekada neįrašome asmenį identifikuojančios informacijos.

Kai lankotės svetainėje, norime jums pateikti turinį ir funkcijas, pritaikytas jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų, kaip svetainės lankytojo, galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), kad padėtų identifikuoti jus kaip svetainės lankytoją, saugoti informaciją apie jūsų naršymo patirtį ir atitinkamai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti apsilankymų svetainėje trukmę ir dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime tobulinti savo svetainę ir padaryti ją patogesnę naudoti.

Kai pirmą kartą apsilankote svetainėje, slapukai perkeliami į svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami tam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo internete praktika, palengvinanti naršymą jau aplankytoje svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie paskelbtos informacijos.

Svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie yra būtini tam tikroms svetainės paslaugoms teikti ir tam, kad galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

Svetainėje naudojami statistiniai slapukai, kurių gauta informacija naudojama siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą ir naudojimąsi ja. Svetainėje naudojama „Google Analytics – Google, Inc.” (toliau – „Google”), „Google” teikiama žiniatinklio analizės paslauga, padedanti analizuoti naudojimąsi šia svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics” naudoja slapukus. Slapukų generuojamą informaciją apie jūsų naudojimąsi svetaine, pavyzdžiui, standartinę žiniatinklio žurnalo informaciją (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminę informaciją apie lankytojų elgesį, „Google” perduoda ir saugo JAV esančiuose serveriuose. Prieš perduodant svetainės lankytojo IP adresą „Google”, svetainė jį paverčia anoniminiu. Jei norite atsisakyti „Google Analytics” slapukų, turite atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics” atsisakymo naršyklės priedą. Tai galima padaryti atidarius šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Slapukai mūsų svetainėje: https://www.rtp.corposign.net/lt/slapuku-politika

Slapuko pavadinimasSlapuko atliekamos funkcijos / Slapuko paskirtis (duomenų tvarkymas) / Galiojimo laikotarpis
„Google“ cookiesDaugiau rasite „Google“ cookies policy
„Google Analytics“ cookiesDaugiau rasite “Google Analytics” cookies policy
„Hotjar“ cookiesDaugiau rasite „Hotjar“ cookies policy
HubspotcookiesDaugiau rasite „Hubspot“ cookies policy
„CookieBot“ cookiesDaugiau rasite „CookieBot“ cookies policy
„Youtube“ cookiesDaugiau rasite „Google“ cookies policy

Naudojant naršyklę, kad galėtumėte pasiekti Bendrovės teikiamą turinį, galima nustatyti, kad naršyklė priimtų visus slapukus, atmestų visus slapukus arba būtų informuojama, kai slapukas siunčiamas.

Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, patikrinkite naršyklės pagalbos meniu. Jūsų naudojamo įrenginio operacinė sistema gali turėti papildomų slapukų valdymo funkcijų. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukais, galite pasinaudoti paprasta procedūra daugumoje naršyklių, kurios leidžia atsisakyti slapukų. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų valdymą, apsilankykite svetainėje https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba užblokuoti prieigą prie svetainės.

Kita informacija apie slapukų naudojimą

Be Bendrovės naudojamų slapukų, svetainė leidžia tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymui ir slapukų naudojimui taikoma trečiosios šalies privatumo politika, o Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo praktiką.

Pakartotinės rinkodaros paslaugos

Naudojame pakartotinės rinkodaros paslaugas. Kas yra pakartotinė rinkodara? Skaitmeninėje rinkodaroje pakartotinė rinkodara (arba pakartotinė rinkodara) – tai reklamų rodymas internete žmonėms, kurie jau lankėsi jūsų svetainėje. Tai leidžia jūsų įmonei atrodyti taip, tarsi ji „sektų” žmones internete, pateikdama skelbimus dažniausiai jų naudojamose svetainėse ir platformose.

Mokėjimo informacija

Įsipareigojame, kad bet kokia jūsų pateikta kredito kortelės ar kita mokėjimo apdorojimo informacija bus saugoma kuo saugiau.

Vaikų privatumas

Nesikreipiame į jaunesnius nei 13 metų asmenis. Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų asmenų. Jei esate tėvai arba globėjai ir žinote, kad jūsų vaikas mums pateikė asmeninius duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Asmens duomenis iš jaunesnių nei 13 metų asmenų, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Mūsų privatumo politikos pakeitimai

Jei nuspręsime pakeisti savo privatumo politiką, šiuos pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje ir (arba) atnaujinsime privatumo politikos pakeitimo datą šio puslapio viršuje.

Trečiųjų šalių paslaugos

Galime rodyti, įtraukti ar padaryti prieinamą trečiųjų šalių turinį (įskaitant duomenis, informaciją, programas ir kitas produktų paslaugas) arba pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas (toliau – trečiųjų šalių paslaugos).

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už jokias Trečiųjų šalių paslaugas, įskaitant jų tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą jų aspektą. Mes neprisiimame ir neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų jums ar bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui už Trečiųjų šalių paslaugas.

Trečiųjų šalių paslaugos ir nuorodos į jas teikiamos tik jūsų patogumui, o jūs prie jų prieinate ir jomis naudojatės išimtinai savo rizika ir laikydamiesi tokių trečiųjų šalių nuostatų ir sąlygų.

Facebook pikselis

„Facebook” pikselis – tai analizės įrankis, leidžiantis įvertinti reklamos veiksmingumą, suprantant, kokius veiksmus žmonės atlieka jūsų svetainėje. Pikselį galite naudoti: įsitikinti, kad jūsų skelbimai rodomi tinkamiems žmonėms. Kai naudojatės paslauga, „Facebook” pikselis gali rinkti informaciją iš jūsų įrenginio. Facebook pikselis renka informaciją, kuri saugoma pagal jo privatumo politiką.

Stebėsenos technologijos

  • Slapukai

  Naudojame slapukus, kad pagerintume savo paslaugų veikimą ir funkcionalumą, tačiau jie nėra būtini jų naudojimui. Tačiau be šių slapukų tam tikros funkcijos, pavyzdžiui, vaizdo įrašai, gali būti neprieinamos arba kaskart apsilankius mūsų paslaugoje reikės įvesti prisijungimo duomenis, nes negalėsime prisiminti, kad buvote prisijungę anksčiau.

  • Vietos saugykla

  Vietinėje saugykloje, kartais vadinamoje DOM saugykla, žiniatinklio programoms pateikiami kliento pusės duomenų saugojimo metodai ir protokolai. Žiniatinklio saugykla palaiko nuolatinę duomenų saugyklą, panašią į slapukus, tačiau gerokai didesnės talpos ir be informacijos, saugomos HTTP užklausos antraštėje.

  • Sesijos

  Sesijas naudojame tam, kad nustatytume, kuriose mūsų svetainės srityse lankėtės. Sesija – tai nedidelė duomenų dalis, kurią jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų interneto naršyklė.

Informacija apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

 • Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), galime rinkti ir naudoti jūsų informaciją, todėl šiame privatumo politikos skyriuje paaiškinsime, kaip ir kodėl šie duomenys renkami ir kaip juos saugome, kad jie nebūtų kopijuojami arba naudojami netinkamai.

Kas yra BDAR?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tai visoje ES galiojantis privatumo ir duomenų apsaugos įstatymas, kuriuo reglamentuojama, kaip įmonės saugo ES gyventojų duomenis, ir didinama ES gyventojų asmens duomenų kontrolė.

Kas yra asmeniniai duomenys?

Bet kokie duomenys, susiję su asmeniu, kurio tapatybę galima nustatyti arba kurio tapatybė nustatyta. BDAR apima platų spektrą informacijos, kuri gali būti naudojama viena arba kartu su kita informacija asmeniui identifikuoti. Asmens duomenys apima ne tik asmens vardą, pavardę ar el. pašto adresą. Kai kurie pavyzdžiai apima finansinę informaciją, politines pažiūras, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, IP adresus, fizinius adresus, seksualinę orientaciją ir etninę priklausomybę. Duomenų apsaugos principai apima tokius reikalavimus:

 • Surinkti asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai ir naudojami tik taip, kaip asmuo pagrįstai tikisi.
 • Asmens duomenys turėtų būti renkami tik siekiant konkretaus tikslo ir naudojami tik tuo tikslu Organizacijos, rinkdamos asmens duomenis, privalo nurodyti, kodėl joms jų reikia.
 • Asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina tikslui pasiekti.
 • Asmenys, kuriems taikomas BDAR, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jie taip pat gali prašyti pateikti savo duomenų kopiją, atnaujinti, ištrinti, apriboti arba perkelti į kitą organizaciją.

Kodėl BDAR yra svarbus?

Į BDAR įtraukti kai kurie nauji reikalavimai, kaip įmonės turėtų apsaugoti renkamus ir tvarkomus asmenų asmens duomenis. Be to, padidėja reikalavimų laikymosi rizika, nes sugriežtinamas reikalavimų vykdymas ir nustatomos didesnės baudos už pažeidimus. Be šių faktų, tai tiesiog teisinga. „Help Scout” tvirtai tikime, kad jūsų duomenų privatumas yra labai svarbus, ir jau dabar taikome tvirtą saugumo ir privatumo praktiką, kuri viršija šio naujojo reglamento reikalavimus.

Individualios duomenų subjekto teisės – prieiga prie duomenų, jų perkeliamumas ir ištrynimas

Esame įsipareigoję padėti savo klientams laikytis BDAR reikalavimų dėl duomenų subjekto teisių. Visus asmens duomenis tvarkome arba saugome pas visiškai patikrintus, BDAR reikalavimus atitinkančius pardavėjus. Visus pokalbius ir asmens duomenis saugome iki 6 metų, nebent jūsų paskyra būtų ištrinta. Tokiu atveju visus duomenis sunaikiname pagal mūsų paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką, tačiau jų nelaikome ilgiau nei 60 dienų.

Žinome, kad jei dirbate su ES klientais, turite turėti galimybę suteikti jiems galimybę pasiekti, atnaujinti, gauti ir pašalinti asmens duomenis. Mes jus turime! Nuo pat pradžių buvome sukurti kaip savitarnos sistema ir visada suteikėme jums prieigą prie savo ir savo klientų duomenų. Mūsų klientų aptarnavimo komanda yra pasirengusi atsakyti į visus jums rūpimus klausimus apie darbą su API.

Kalifornijos rezidentai

Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA) reikalauja, kad atskleistume mūsų renkamos Asmeninės informacijos kategorijas ir jos naudojimo būdus, šaltinių, iš kurių renkame Asmeninę informaciją, kategorijas ir trečiąsias šalis, su kuriomis ja dalijamės, kaip paaiškinta pirmiau.

Taip pat privalome pranešti informaciją apie Kalifornijos gyventojų teises, kurias jie turi pagal Kalifornijos įstatymus. Galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teisė žinoti ir susipažinti. Galite pateikti patikrinamą prašymą pateikti informaciją apie: (1) Asmeninės informacijos, kurią mes renkame, naudojame ar dalijamės, kategorijas; (2) tikslus, kuriais renkame ar naudojame Asmeninės informacijos kategorijas; (3) šaltinių, iš kurių renkame Asmeninę informaciją, kategorijas; ir (4) konkrečius Asmeninės informacijos vienetus, kuriuos apie jus surinkome.
 • Teisė į vienodą aptarnavimą. Mes jūsų nediskriminuosime, jei pasinaudosite savo teisėmis į privatumą
 • Teisė ištrinti. Galite pateikti patikrinamą prašymą uždaryti savo paskyrą ir mes ištrinsime apie jus surinktą Asmeninę informaciją
 • Reikalauti, kad įmonė, kuri parduoda vartotojo asmens duomenis, neparduotų vartotojo asmens duomenų

Jei pateikiate prašymą, mes turime jums atsakyti per vieną mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.

Mes neparduodame savo vartotojų asmeninių duomenų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias teises, susisiekite su mumis.

Kalifornijos interneto privatumo apsaugos įstatymas (CalOPPA)

CalOPPA reikalauja, kad atskleistume, kokių kategorijų Asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojame, iš kokių šaltinių renkame Asmens duomenis ir su kokiomis trečiosiomis šalimis jais dalijamės, kaip paaiškinta pirmiau.

CalOPPA naudotojai turi šias teises:

 • Teisę žinoti ir susipažinti. Galite pateikti patikrinamą prašymą pateikti informaciją apie: (1) Asmeninės informacijos, kurią mes renkame, naudojame ar dalijamės, kategorijas; (2) tikslus, kuriais renkame ar naudojame Asmeninės informacijos kategorijas; (3) šaltinių, iš kurių renkame Asmeninę informaciją, kategorijas; ir (4) konkrečias Asmeninės informacijos, kurią apie jus surinkome, dalis.
 • Teisė į vienodą aptarnavimą. Mes jūsų nediskriminuosime, jei pasinaudosite savo teisėmis į privatumą
 • Teisė ištrinti. Galite pateikti patikrinamą prašymą uždaryti savo paskyrą ir mes ištrinsime apie jus surinktą Asmeninę informaciją
 • Teisė reikalauti, kad įmonė, kuri parduoda vartotojo asmens duomenis, neparduotų vartotojo asmens duomenų
  Jei pateikiate prašymą, mes turime jums atsakyti per vieną mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.

Mes neparduodame savo vartotojų asmeninių duomenų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias teises, susisiekite su mumis.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos arba norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, maloniai prašome susisiekti su Systems Integration Solutions, UAB jums patogiu būdu:

 •