Taisyklės ir sąlygos

Atnaujinta 2023-01-09

Šios CorpoSign PAY „Request-to-Pay” paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) yra Systems Integration Solutions, UAB (toliau – Bendrovė) verslo sąlygos ir nustato Bendrovės Paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką.

Prieš Vartotojui ir (arba) Prekybininkui nusprendžiant pradėti naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas ir (arba) Prekybininkas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir sąlygas, Paslaugų sutartis, Privatumo politiką ir kitus į jas įtrauktus dokumentus, kurie sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį.

1. Įžanginės nuostatos

1.1. Jei tarp šių Taisyklių ir sutarčių, sudarytų po šių Taisyklių įsigaliojimo dienos tarp Bendrovės ir Vartotojo ir (arba) Prekybininko, yra neatitikimų, taikomos sutarčių nuostatos.

1.2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę:

1.2.1. Priimtina kalba – anglų kalba.

1.2.2. Paskyrą aptarnaujantis paslaugų teikėjas – tai „CorpoSign PAY” „Request-to-Pay” paslaugų teikėjas, kuris atidarė ir aptarnauja Naudotojo Paskyrą.

1.2.3. Taikomosios programos sąsaja arba API – atvira komunikacinė techninė sąsaja, pagrįsta RESTful architektūra ir atitinkanti EBA-RTS reikalavimus.

1.2.4. Taikomi įstatymai – visos Šalims taikomos visų įstatymų, sutarčių, reglamentų, valdžios institucijų įsakymų ir visų teismų bei arbitrų nutarčių nuostatos ir nutarimai.

1.2.5. Autentiškumo nustatymas veiksmų, kuriuos atlieka Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjas, siekdamas patikrinti Naudotojo tapatybę arba konkrečios mokėjimo priemonės naudojimo pagrįstumą, įskaitant Personalizuotų saugumo priemonių naudojimą pagal Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, visuma.

1.2.6. Darbo diena – diena, kurią veikia Bendrovė ir kitos pinigų pervedimo verslu užsiimančios įstaigos. Į bankų darbo dienas neįskaitomos švenčių dienos (savaitgaliai, valstybinės ar kitos nedarbo dienos ir dienos, kurios Lietuvos Respublikoje oficialiai paskelbtos „nedarbo dienomis”).

1.2.7. Konfidenciali informacija – bet kokia informacija, faktai ir duomenys, kurie naudojami Taisyklėse, sudarytose tarp Bendrovės ir Vartotojo ir (ar) Prekybininko, arba informacija, faktai ir duomenys, susiję su Bendrovės ir Vartotojo ir (ar) Prekybininko reikalais, kurie tapo žinomi šalims Taisyklių ar atskirų sutarties sąlygų vykdymo metu arba susiję su jomis, arba informacija apie Mokėjimo prašymo operacijas ir bet kokia kita su bet kurios iš šalių veikla susijusi informacija, turinti tam tikrą vertę ir galinti sukelti naudą ar žalą Bendrovei ir (arba) Naudotojui ir (arba) Prekybininkui, arba informacija, kuri jos teikėjo yra klasifikuojama kaip konfidenciali arba jos konfidencialus pobūdis kyla iš jos esmės ar aplinkybių, apie kurias žino kita šalis.

1.2.8. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

1.2.9. Bendrovė – tai Systems Integration Solutions, UAB, juridinio asmens kodas 125677598, buveinės adresas Pašto g. 12-1, Grigiškės, LT-27105 Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės elektroninio pašto adresas – [email protected], Bendrovės interneto svetainė – www.sis.lt.

1.2.10. Ilgalaikė laikmena – bet kokia priemonė, leidžianti Vartotojui ir (ar) Prekybininkui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją tokiu būdu, kad ji būtų prieinama ateityje ir būtų galima ja naudotis tam tikrą laiką, atitinkantį informacijos paskirtį, ir leidžianti nepakeistai atkurti saugomą informaciją.

1.2.11. Prekybininkas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi Paslaugų teikimo sutartį.

1.2.12. Pranešimas – tai bet koks pranešimas, pareiškimas, ataskaita, pažyma, patvirtinimas ar kita šalių viena kitai perduodama informacija.

1.2.13. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, Mokėjimo prašymo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

1.2.14. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, pervedantis lėšas arba gaunantis Prašymą atlikti mokėjimo nurodymą į savo sąskaitą.

1.2.15. Sąskaita – Vartotojo vardu atidaryta sąskaita, naudojama Prašymo mokėti operacijoms vykdyti.

1.2.16. Mokėjimo prašymo inicijavimo paslauga – tai Mokėjimo prašymo paslauga, kai Gavėjas išsiunčia Mokėtojui Mokėjimo prašymą, inicijuotą iš Naudotojo Sąskaitos.

1.2.17. Pavedimas – besąlygiškas ir nedviprasmiškas Vartotojo nurodymas Bendrovei atlikti Mokėjimo prašymo inicijavimą ar kitą Vartotojo operaciją.

1.2.18. Mokėjimo prašymo paslauga – bet kuri paslauga, kuri Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme apibrėžiama kaip Mokėjimo prašymo paslauga.

1.2.19. Prašymo mokėti paslaugos teikėjas – bet kuri įmonė, teikianti Prašymo mokėti paslaugą.

1.2.20. Mokėjimo paslaugų teikėjas – (i) bankas arba užsienio banko filialas; (ii) teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta mokėjimo įstaiga ar elektroninių pinigų įstaiga arba mokėjimo įstaigos ar elektroninių pinigų įstaigos filialas; (iii) kita panaši finansų įstaiga, teikianti Mokėjimo paslaugas.

1.2.21. Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, besinaudojantis Mokėjimo prašymo paslauga kaip Mokėtojas arba Gavėjas, arba ir kaip Mokėtojas, ir kaip Gavėjas, ir kaip Gavėjas.

1.2.22. Mokėjimo prašymas – Gavėjo arba jo vardu, arba Mokėtojo inicijuotas veiksmas, kuriuo išsiunčiamas Mokėjimo prašymo pranešimas.

1.2.23. Asmeniniai saugumo įgaliojimai – autentifikavimui naudojami duomenys, dėl kurių susitarė Naudotojas ir Paskyrų aptarnavimo paslaugų teikėjas. Tai apima informacijos generavimo priemones (pavyzdžiui, vienkartinio slaptažodžio generatorių, lustinę kortelę), taip pat elementus, kuriuos turi įsiminti Naudotojas arba kurie yra svarbūs Mokėjimo paslaugų vartotojui (pavyzdžiui, biometriniai požymiai).

1.2.24. Kainoraštis – tai Bendrovės paslaugų sutartyje nustatyti mokesčiai, kuriuos moka Prekybininkas.

1.2.25. Paslaugų kaina – Bendrovės taikomas mokestis (rinkliava) už Mokėjimo paslaugas ir (arba) susijusias paslaugas, kurį moka Prekybininkas.

1.2.26. Jautrūs mokėjimo duomenys – tai duomenys, įskaitant mokėjimo kortelių operacijų inicijavimo duomenis, Personalizuotus saugumo įgaliojimus, įkeltas mokėjimo priemones ir personalizuotus saugumo požymius, taip pat duomenys, parametrai ir programinė įranga, kuriuos pakeitus, teisėta šalis negalėtų patikrinti ar autorizuoti Mokėjimo operacijų arba valdyti Mokėjimo sąskaitos.

1.2.27. Paslaugų sutartis – Bendrovės ir Prekybininko sutartis dėl Mokėjimo paslaugų teikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, Mokėjimo prašymo inicijavimo paslaugų sutartimi, Sąskaitos informavimo paslaugų sutartimi ir kitomis Bendrovės ar jos partnerių teikiamų atskirų paslaugų teikimo sutartimis bei kitais dokumentais, kurių pagrindu atsirado, pasikeitė ar pasibaigė Bendrovės ir Prekybininko santykiai, kuriuose nustatytos Paslaugų teikimo sąlygos ir kurie yra neatskiriama Taisyklių dalis (nepriklausomai nuo to, ar tai nustatyta konkrečiose sutartyse).

1.2.28. Paslauga – tai Bendrovės teikiama Mokėjimo prašymo paslauga ir kitos susijusios paslaugos.

1.2.29. Interneto svetainė – tai Bendrovės interneto svetainė adresu rtp.corposign.net

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Paslauga suteikia galimybę inicijuoti mokėjimo prašymo pavedimą iš mokėjimo sąskaitos, esančios Jūsų mokėjimo prašymo paslaugų teikėjo (toliau – RTP paslaugų teikėjas) mokėjimo sąskaitoje, prašant apmokėti už prekes ar paslaugas, parduodamas ar teikiamas internetinėje ar fizinėje parduotuvėje.

2.2. Šiose Sąlygose Jūs ir „Systems Integration Solutions” kartu vadinami Šalimis arba kiekvienas atskirai – Šalimi

2.3. „Systems Integration Solutions” turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygas arba nutraukti paslaugų teikimą.

2.4. Bendrovė turi teisę sudaryti sutartis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie dalyvautų teikiant Paslaugą Vartotojui ir (arba) Prekybininkui.

2.5. Vartotojo ir (arba) Prekybininko gali būti pareikalauta užpildyti tam tikrus dokumentus ir pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus pagal įstatymus ir Bendrovės vidaus procedūras, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

2.6. Bendrovė turi teisę reikalauti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Vartotoju ir (arba) Prekybininku ar jo atstovu, arba jų vykdomomis operacijomis, ir prašyti Vartotojo ir (arba) Prekybininko ar jo atstovo užpildyti ir periodiškai atnaujinti klausimyną „Pažink savo klientą”. Bendrovė turi teisę reikalauti notaro patvirtintų ir (arba) į priimtiną kalbą išverstų dokumentų kopijų. Visi dokumentai ir informacija rengiami ir teikiami RTP paslaugos naudotojo ir (arba) Prekybininko lėšomis. Jei Vartotojas ir (arba) Prekybininkas nepateikia papildomos informacijos ir (arba) dokumentų per Bendrovės nustatytą protingą terminą, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų ar dalies Paslaugų teikimą Vartotojui ir (arba) Prekybininkui.

2.7. Vartotojas ir (arba) Prekybininkas įsipareigoja pateikti Bendrovės pagrįstai prašomą informaciją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio Bendrovės prašymo. Naudotojas ir (arba) Prekybininkas garantuoja, kad pateikta informacija yra tiksli ir galiojanti bei nepažeidžia jokių įstatymų ar kitų teisės aktų.

2.8. Šios Taisyklės visada yra prieinamos Mūsų interneto svetainėje https://rtp.corposign.net

 

3. Bendrovės teikiamų paslaugų aprašymas

3.1. Mokėjimo prašymo paslauga neapima mokėjimo už paslaugas. Mokėtojui sutikus su Prašymu apmokėti, mokėjimą atlieka trečioji šalis.

3.2. Patvirtintas trečiąsias šalis, per kurias galima atlikti Mokėjimą, rasite čia:

Kevin EU, UAB:  https://www.kevin.eu/contacts
Montonio Finance, UAB:  https://onboarding.montonio.com/landing
3.3. Bendrovė reguliariai teikia informaciją Gavėjui apie Mokėtojo inicijuotus Mokėjimus Paslaugų sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Naudotojas, norėdamas naudotis Mokėjimo prašymo paslauga, turi įvesti Personalizuotus saugumo duomenis ir prisijungti prie Paskyros naudodamasis Paslaugų teikėjo, kuriame Mokėtojas turi Mokėjimo sąskaitą, pateiktu Autorizavimo būdu (pvz., Smart-ID, Mobile-ID, Idenfy ir kt.).

3.5. Bendrovės teikiamos Paslaugos pagal šias Taisykles ir sąlygas:

3.5.1. Mokėjimo prašymo inicijavimo paslauga

3.5.2. Prašymo mokėti pranešimo gavimas

3.5.3. Dokumentų archyvavimas

3.5.4. SEPA mokėjimo prašymas (pradėjus veikti ES)

3.5.5. Integracija su (pardavimo vietose) esančiomis kasomis ir elektronine prekyba

3.5.6. Integracijos su mokėjimo inicijavimo paslaugų (PIS) teikėjais

3.5.7. Integracijos su įmonių išteklių planavimo (ERP) sistemomis

3.6. Mokėjimo inicijavimo prašymo paslauga

3.6.1. Gavėjas inicijuoja Mokėtojo mokėjimo prašymo pranešimą už Gavėjo teikiamas prekes ir (arba) paslaugas.

3.6.2. Prašymo mokėti pranešime turi būti šie laukai:

3.6.2.1. Mokėtojo pavadinimas

3.6.2.2. Mokėtojo banko sąskaita

3.6.2.3. Suma

3.6.2.4. Valiuta

3.6.2.5. Mokėjimo pavadinimas (neprivaloma)

3.6.2.6. Mokėjimo aprašymas (neprivaloma)

3.6.2.7. Pridedamas dokumentas (neprivaloma)

3.6.3. Prieš siųsdamas Mokėjimo prašymą Gavėjas išreiškia sutikimą, kad Bendrovė: (i) susipažinti su šiais Sąskaitos duomenimis: sąskaitos numeriu, sąskaitos tipu, sąskaitos pavadinimu, leistina valiuta; (ii) išsiųsti Prašymo mokėti nurodymą Vartotojo Paslaugų teikėjui, kad šis jį įvykdytų; (iii) gauti iš Vartotojo Paslaugų teikėjo informaciją apie tai, ar Prašymo mokėti nurodymas buvo priimtas, ir (jei reikia) perduoti šią informaciją galutiniam Gavėjo nurodytam Mokėtojui; (iv) išsiųsti Prašymo mokėti patvirtinimo kopiją Gavėjo el. pašto adresu.

3.6.4. Naudojami personalizuoti saugumo įgaliojimai yra užšifruoti ir naudojami tik vienkartiniam Prašymo mokėti inicijavimui vienos sesijos metu, o sesija palaikoma tik iki tol, kol iš Paslaugų teikėjo gaunamas Prašymo mokėti pranešimo išsiuntimo patvirtinimas.

3.6.5. Prieš inicijuodama Mokėjimo nurodymą, Bendrovė Mokėtojui pateikia šią informaciją apie:

3.6.5.1. Bendrovę, t. y. Systems Integration Solutions, UAB, juridinio asmens kodas 125677598, buveinės adresas Pašto g. 12-1, Grigiškės, LT-27105 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovės elektroninio pašto adresas – [email protected], Bendrovės interneto svetainė www.sis.lt.

3.6.5.2. pagrindinės Mokėjimo nurodymo inicijavimo sąlygos:

3.6.5.2.1. informacijos arba unikalaus identifikatoriaus, kurį turi pateikti gavėjas, kad mokėjimo prašymo pavedimas būtų tinkamai inicijuotas, nurodymas.

3.6.5.2.2.2. maksimalus vykdymo laikas;

3.6.5.2.3. faktinį arba referencinį valiutos keitimo kursą, kai Mokėjimo operacijos vykdymas susijęs su valiutos konvertavimu, jei Prašymo mokėti nurodymas inicijuotas kita valiuta nei Gavėjo valiuta;

3.6.6. Bendrovė savo nuožiūra taiko tikrinimo priemones, kad patikrintų Mokėtojo tapatybę prieš išsiųsdama Mokėjimo nurodymą Mokėtojo sąskaitą aptarnaujančiam paslaugų teikėjui.

3.6.7. Atsakymo į Prašymą atlikti Mokėjimo nurodymą laikas yra laikas, kai Bendrovė gauna atsakymą į Prašymą atlikti Mokėjimo nurodymą iš Mokėtojo.

3.6.8. Prašymo mokėti pranešimus gali siųsti tik Sistemoje esantys Naudotojai.

3.6.9. Siųsdamas Prašymą sumokėti Mokėtojas gali prašyti Gavėjo sumokėti visą sumą arba dalimis.

3.6.10. Prašymo mokėti pranešimus gali siųsti tik sistemoje esami Naudotojai.

3.6.11. Inicijavus Prašymo mokėti pavedimą, Bendrovė privalo:

3.6.11.1. užtikrinti, kad Personalizuoti saugumo duomenys, išskyrus Mokėtojo ir Personalizuotų saugumo duomenų išdavėjo, nebūtų prieinami kitiems asmenims ir kad juos perduotų Bendrovė, užtikrindama perduodamų duomenų saugumą;

3.6.11.2. užtikrinti, kad bet kokia kita informacija apie Gavėją, gauta teikiant Prašymo inicijuoti mokėjimą paslaugas, Mokėtojui ir Mokėjimo paslaugų teikėjui būtų teikiama tik gavus Gavėjo sutikimą;

3.6.11.3. kiekvieną kartą, kai inicijuojamas Prašymo mokėti nurodymas, identifikuotų save Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjo atžvilgiu;

3.6.11.4. bendrauti su Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėju, Mokėtoju, Gavėju ir Mokėjimo paslaugų teikėju naudodamasis API;

3.6.11.5. nesaugo Gavėjo jautrių mokėjimo duomenų;

3.6.11.6. neprašo iš Gavėjo jokių kitų duomenų, išskyrus tuos, kurie būtini Mokėjimo inicijavimo prašymo paslaugai teikti, išskyrus atvejus, kai Taikytinuose teisės aktuose nustatyta kitaip;

3.6.11.7. laikydamasis įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių, inter alia, su duomenų apsaugos reikalavimais, nenaudoti, neprieiti prie jokių duomenų ir jų nesaugoti kitais tikslais, nei teikiant Prašymo inicijuoti mokėjimą paslaugą;

3.6.11.8. nekeisti sumos, Gavėjo ar kitų operacijos ypatybių;

3.6.11.9. gauti Gavėjo sutikimą inicijuoti Prašymo mokėti pavedimą.

3.6.12. Jei Bendrovė atsisako inicijuoti Prašymą atlikti mokėjimo nurodymą, apie atsisakymą, jo priežastis ir klaidų, dėl kurių atsisakyta inicijuoti Prašymą atlikti mokėjimo nurodymą, ištaisymo tvarką turi būti nedelsiant pranešta Gavėjui, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas arba draudžiamas kitais teisės aktais. Prašymas atlikti Mokėjimo nurodymą, kurį buvo atsisakyta inicijuoti, laikomas negautu.

3.6.13. Mokėtojas žino, kad Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjas arba Mokėjimo paslaugų teikėjas gali tiesiogiai susisiekti su Mokėtoju, jei dėl kokių nors priežasčių kyla problemų dėl per Bendrovę pateikto Mokėjimo nurodymo, ir Mokėtojui gali tekti tokius klausimus spręsti tiesiogiai su Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėju.

3.6.14. Gavėjui nesuteikiama teisė pasinaudoti Mokėjimo prašymo inicijavimo paslauga, kai Sąskaita neprieinama internetu.

3.7. Prašymo atlikti mokėjimą pranešimo gavimas

3.7.1. Prieš atsakydamas į Prašymo mokėti nurodymą, Mokėtojas privalo atidžiai perskaityti Prašymo mokėti nurodymo informaciją ir vadovautis nurodymu, kaip užpildyti nurodymą.

3.7.2. Mokėtojas į Prašymo mokėti pranešimą gali atsakyti šiomis parinktimis:

3.7.2.1. Sutinku mokėti

Jei Mokėtojas sutinka sumokėti visą sumą, mokėjimas atliekamas per pasirinktą trečiąją šalį.

3.7.2.2. Nesutinku mokėti

Jei Mokėtojas nesutinka sumokėti visą sumą, tuomet Mokėtojas komentaruose turi aprašyti nesutikimo mokėti priežastį. Gavėjas turi atsakyti į nesutikimą mokėti ir pasirinkti, ar siųsti Prašymo mokėti pranešimą dar kartą, ar atšaukti Prašymą mokėti.

3.7.2.3. Prašau mokėti dalimis (tik tada, kai Mokėtojas prašo sumokėti visą sumą) (šiuo metu kuriama)

Jei Gavėjas paprašė sumokėti visą sumą, Mokėtojas gali prašyti sumokėti Gavėjui dalimis. Gavėjas gali sutikti arba nesutikti, kad jam būtų mokama dalimis. Jei Gavėjas nesutinka, kad jam būtų mokama dalimis, Mokėtojui vėl siunčiamas mokėjimo prašymo pranešimas su prašymu sumokėti visą sumą.

3.7.2.4. Prašau mokėti visą sumą (tik tada, kai Mokėtojas prašo mokėti dalimis)

Jei Gavėjas paprašė mokėti dalimis, Mokėtojas gali pasirinkti prašymą sumokėti Gavėjui visą sumą. Gavėjas gali sutikti arba nesutikti, kad jam būtų sumokėta visa suma. Jei Gavėjas nesutinka, kad jam būtų mokama visa suma, Mokėtojui vėl siunčiamas mokėjimo prašymo pranešimas su prašymu mokėti dalimis.

3.7.2.5. Prašau atidėti mokėjimą (šiuo metu kuriama)

Mokėtojas gali pasirinkti prašyti atidėti mokėjimą. Mokėtojas turi pasirinkti laikotarpį, kuriam prašoma atidėti mokėjimą. Gavėjas gali sutikti, nesutikti atidėti mokėjimą arba pasiūlyti kitą laikotarpį, kuriam galima atidėti mokėjimą. Jei Gavėjas nesutinka atidėti mokėjimo, Mokėtojui vėl siunčiamas mokėjimo prašymo pranešimas su prašymu sumokėti iki anksčiau prašytos datos.

3.7.3. Jei Mokėtojas buvo informuotas apie neautorizuotas ar neteisingai atliktas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar pažeidimus išraše, jis turi kuo skubiau kreiptis į Mokėjimo paslaugų teikėją Bendrovės interneto svetainėje nustatytais kontaktiniais kanalais. Mokėtojas gali turėti teisę į neteisingo ar neautorizuoto mokėjimo grąžinimą iš Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjo, jeigu Mokėtojas nedelsdamas Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjo nustatyta tvarka pranešė Sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėjui apie neteisingą ar neautorizuotą mokėjimą.

4. Paslaugų kaina

4.1. Bendrovė ima mokestį, susijusį su standartinėmis Paslaugomis, pagal Kainoraštį, pateiktą konkrečioje Paslaugų sutartyje.

4.2. Siekiant išvengti abejonių, Vartotojas nemoka Bendrovei už Paslaugų teikimą.

5. Informacija apie sutartinių santykių pasikeitimus ir nutraukimą

5.1. Informacija apie pokyčius

5.1.1. Bet kokius Taisyklių ir (arba) Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytų sąlygų pakeitimus Bendrovė pasiūlo Prekybininkui popierinėje arba patvariojoje laikmenoje ir ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

5.1.2. Prekybininkas gali sutikti arba nesutikti su tokiais pakeitimais, kaip nurodyta 5.1.1 punkte, iki siūlomos tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos:

5.1.2.1. laikoma, kad Prekybininkas sutinka su tokiais pakeitimais ir siūlomi pakeitimai įsigalioja nurodytą jų įsigaliojimo dieną, jei iki jų įsigaliojimo dienos Prekybininkas nepraneša Bendrovei apie nesutikimą su pakeitimais;

5.1.2.2. Pirkėjas, nesutinkantis su Bendrovės siūlomais pakeitimais, turi teisę nutraukti Taisyklių galiojimą be taikomo komisinio atlyginimo, apie tai raštu pranešdamas Bendrovei iki siūlomos tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

5.1.3. Pakeitus Sąlygas, sustabdomos tik tiesiogiai su pakeitimu susijusios teisės į paslaugas ir įsipareigojimai.

5.2. Sutartinių santykių nutraukimas

5.2.1. Prekybininkas ir Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti neterminuotą Paslaugų sutartį, sudarytą neterminuotam laikotarpiui. Sutartinių santykių nutraukimą reglamentuoja konkreti Paslaugų sutartis.

5.2.2. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas Prekybininkui nemokamas.

5.2.3. Iki Paslaugų sutarties nutraukimo dienos Prekybininkas proporcingai moka įprastą Paslaugų kainą, priskaičiuotą už Paslaugas. Jei Paslaugų kaina buvo sumokėta iš anksto, ji proporcingai grąžinama.

5.2.4. Paslaugų sutarties nutraukimas neatleidžia Prekiautojo nuo visų įsipareigojimų Bendrovei, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo vykdymo. 5.2.5. Iki Paslaugų sutarties nutraukimo pagal Paslaugų sutartį inicijuotos Mokėjimo prašymo operacijos užbaigiamos laikantis iki jos nutraukimo galiojusių Paslaugų sutarties nuostatų, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.2.5. Nutraukus Paslaugų sutartį, bet kokie finansiniai įsipareigojimai Prekybininkui bus visiškai įvykdyti galutinai atsiskaičius už bona fide mokėjimo operaciją.

6. Atsakomybė už žalą

6.1. Jei sutarties sąlygas pažeidžia viena iš šalių, nukentėjusioji šalis turi teisę į žalos atlyginimą, remdamasi galiojančiais teisės aktais, nebent kita šalis įrodo, kad įsipareigojimai buvo pažeisti atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis, juridiniais faktais, susijusiais su nepaprastu, nenuspėjamu ir nepriklausomu įvykiu, sukėlusiu žalą (jei sąlygose aiškiai nenumatyta kitaip).

6.2. Atsakomybę šalinančias aplinkybes iš Bendrovės pusės sudaro toliau išvardyti įvykiai ir visa kita, kas laikoma force majeure: 6.2.1. įvairių formų pilietiniai neramumai, gaisras, potvynis, teroristų išpuolis ar programišių ataka; elektros energijos tiekimo nutraukimas (visiškas ar dalinis); kompiuterių sistemos (techninės ar programinės įrangos) ar ryšio paslaugų veikimo pertrūkis, gedimas ar sutrikimas iš Vartotojo ar trečiųjų šalių pusės; bet koks techninis gedimas iš Vartotojo pusės bendraujant su Bendrove; bet koks kitas nepaprastas įvykis, katastrofa arba nepaprasti apribojimai ar nurodymai, dėl kurių neįmanoma laiku gauti reikiamų leidimų ir kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su atskirais įvykiais pagal Sąlygas; arba bet kokia kita kliūtis, atsiradusi nepriklausomai nuo Bendrovės valios ir trukdanti Bendrovei vykdyti savo įsipareigojimus.

6.3. Bendrovė neatsako už Mokėjimo paslaugų teikėjo kaltę, dėl kurios buvo atliktas klaidingas mokėjimas, o klaidingo mokėjimo atveju Vartotojas privalo tiesiogiai kreiptis į Mokėjimo paslaugų teikėją.

6.4. Vartotojas privalo atlyginti ir apsaugoti Bendrovę nuo bet kokios žalos, išlaidų, sąnaudų, išlaidų, mokesčių, įsipareigojimų ar bet kokio pobūdžio nuostolių, kuriuos Bendrovė patiria dėl to, kad Vartotojas nesilaiko šių Taisyklių ir sąlygų nuostatų, susijusių su bet kokiu su Bendrove suderintu nurodymu. Vartotojas atlygina ir užtikrina, kad Bendrovė būtų atleista nuo visų įsipareigojimų, kuriuos Bendrovė prisiima tinkamai vykdydama Paslaugas, įskaitant bet kokius įsipareigojimus, kuriuos Bendrovė prisiima dėl to, kad Bendrovė atlieka veiksmus, kuriais siekiama įvykdyti Vartotojo nurodymus (arba veikia pagal prašymus, kurie Bendrovei pagrįstai atrodo, kad yra Vartotojo).

6.5. Bendrovė neatsako už bet kokią žalą, kurią Vartotojas patyrė dėl to, kad Vartotojas (arba jo vardu veikiantis asmuo), įgyvendindamas savo teises pagal Sąlygas, pateikė Bendrovei neteisingą, neišsamią, neteisingą ar klaidinančią informaciją, nurodymus ar dokumentus arba laiku nepateikė reikiamos informacijos, nurodymų ar dokumentų. Vartotojas visiškai atsako už bet kokios informacijos, nurodymų ar dokumentų, kuriuos jis pateikia Bendrovei, teisingumą, išsamumą ir savalaikiškumą.

6.6. Nė viena Šalis neatsako kitai Šaliai pagal sutartį, deliktą, dėl aplaidumo, įstatymuose numatytų pareigų pažeidimo ar kitais pagrindais už bet kokius kitos Šalies patirtus netiesioginius ar netiesioginio pobūdžio nuostolius, žalą, išlaidas ar sąnaudas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius pelno, verslo ar geros reputacijos praradimus, numatomus sutaupymus, trečiosios šalies padarytus nuostolius, net jei tokius nuostolius buvo galima pagrįstai numatyti.

6.7. Vartotojas pareiškia, kad atlygins Bendrovei bet kokią žalą, atsiradusią dėl Vartotojo elgesio, prieštaraujančio sutarties sąlygoms, arba Vartotojo aplaidumo, susijusio su jo įsipareigojimais, įskaitant bet kokių tiesioginių ar netiesioginių išlaidų, sąnaudų, baudų, mokesčių ar rinkliavų, susijusių su tokia žala, jos prevencija ir (arba) padarytos žalos atlyginimą. Vartotojas įsipareigoja sumokėti kompensaciją už padarytą žalą, negautą pelną ar patirtas išlaidas pagal ankstesnį punktą per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštu įvertintos žalos ir (arba) atskirų išlaidų pristatymo dienos.

6.8. Sutartinių baudų taikymas pagal Paslaugų sutarties ar Taisyklių nuostatas neturi įtakos nukentėjusiosios šalies teisei reikalauti visiško žalos atlyginimo didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų atveju.

7. Naudojimo apribojimai

7.1. Vartotojui ir (arba) Prekybininkui leidžiama peržiūrėti, kopijuoti ir spausdinti šioje svetainėje pateiktą medžiagą, laikantis toliau nurodytų sąlygų:

7.1.1. medžiaga gali būti naudojama tik vidiniais ir nekomerciniais tikslais, o Naudotojas ir (arba) Pirkėjas negali kopijuoti, platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, pakartotinai skelbti ar kitaip rodyti Svetainės turinio viešais ar komerciniais tikslais;

7.1.2. Vartotojas ir (arba) Prekybininkas negali naudoti Svetainės ar bet kokių susijusių paslaugų jokiais tikslais, kurie yra neteisėti ar draudžiami pagal Taisykles ir sąlygas, arba vykdyti bet kokią kitą veiklą, kuri sukuria atsakomybę Bendrovei ar kitaip gali pakenkti Bendrovės geram vardui;

7.1.3. Vartotojas ir (arba) Prekybininkas negali naudoti jokių prietaisų, programinės įrangos ar veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, botus, vorus, virusus, Trojos arklius, kirminus ar laiko bombas, kuriais siekiama sugadinti ar kitaip sutrikdyti Svetainės veikimą arba perimti ar pasisavinti bet kokią Svetainėje esančią sistemą, duomenis ar asmeninę informaciją. Vartotojas ir (arba) Prekybininkas nenaudos šios Svetainės ar susijusių paslaugų grandininiams laiškams, nepageidaujamiems laiškams ar nepageidaujamoms žinutėms siųsti;

7.1.4. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti spausdintinių formų ar iš Svetainės atspausdintos medžiagos kopijų. 7.1.5. Bendrovė sutinka laikytis tik tokių nuostatų, kokios jos pateikiamos šioje Interneto svetainėje, ir nebus saistoma jokios pakeistos, modifikuotos ar papildytos sutarties;

7.1.5. Bendrovė bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties gali nedelsdama nutraukti bet kurią arba visas Vartotojo ir (arba) Prekybininko teises naudotis Svetaine.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir taikytina teisė

8.1. Sąlygos, Paslaugų teikimo sutartys ir kiti šalių susitarimai, taip pat juose nereglamentuoti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kai Vartotojo, kuris nėra Vartotojas, adresas (gyvenamoji vieta) yra ne Lietuvos Respublikoje, ginčai, neišspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame Vilniaus miesto teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.

8.3. Jei Vartotojas mano, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (arba) su Bendrove sudarytomis sutartimis, Vartotojas pirmiausia turi pateikti Bendrovei rašytinį prašymą, kuriame kuo išsamiau išdėstytų ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Jei Vartotojas yra Vartotojas, tokia pretenzija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai Vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

8.4. Bendrovė išnagrinėja rašytinį prašymą ir ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei įstatymai ar kiti Bendrovei privalomi teisės aktai nenustato kitokio termino, pateikia išsamų, motyvuotą ir dokumentais pagrįstą atsakymą raštu arba naudodama kitą Patvariąją laikmeną. Jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Bendrovė per šį terminą pateikia neišsamų atsakymą ir nurodo pavėluoto atsakymo priežastis bei terminą, per kurį Vartotojas gaus atsakymą ir kuris bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 35 (trisdešimt penkios) darbo dienos.

8.5. Pretenzijos nagrinėjamos ir ginčai sprendžiami nemokamai Bendrovės patvirtintose vidaus taisyklėse nustatyta tvarka.

9. Komunikacija

9.1. Šios Taisyklės ir sąlygos yra paskelbtos anglų kalba Bendrovės interneto svetainėje ir jas galima peržiūrėti bei atsispausdinti popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje. Sutikdamas su Taisyklėmis ir sąlygomis, Vartotojas sutinka, kad visa komunikacija ir informacija apie mokesčius ir rinkliavas būtų skelbiama anglų kalba.

9.2. Bet koks Bendrovės ir Vartotojo bendravimas pirmiausia vyksta per Patvariąją laikmeną. 9.3. Kai Bendrovė, naudodama Patvariąją laikmeną, praneša Pirkėjui apie bet kokius Taisyklių ir sąlygų pakeitimus pagal 5.1.1 punktą arba Paslaugų sutarties nutraukimą pagal 5.2 punktą, be to, Bendrovė turi išsiųsti pranešimą bet kuriuo iš 9.3 punkte aprašytų būdų.

9.3. Bendravimas tarp Bendrovės ir Mokėjimo paslaugų vartotojo galimas šiomis formomis:

9.3.1. Patvarioji laikmena;

9.3.2. Elektroniniu paštu;

9.3.3. Paštas.

9.3.4. Elektroniniu paštu galima bendrauti adresais, kurie nurodyti Svetainėje. Toks bendravimas naudojamas tik tais klausimais, kuriuos Bendrovė priskiria prie saugių. Elektroninio pašto pranešimas laikomas įteiktu kitą darbo dieną.

9.4. Bendravimo paštu atveju laiškai pristatomi kitos šalies adresu ir laikomi įteiktais: (i) faktinio įteikimo dieną, jei įteikiama asmeniškai; (ii) trečią dieną po to, kai įteikiamas pranešimas, kad laiškas negali būti įteiktas kitai šaliai arba kad laiškas buvo atmestas, arba kad kita šalis neatsiėmė laiško per atsiėmimo terminą, net jei adresatas apie pašto siuntą nieko nežino.

9.5. Pranešimams perduoti naudojami kontaktiniai duomenys. Jei šiose Taisyklėse ar kituose Bendrovei pateiktuose dokumentuose (prašymuose, anketose ir pan.) nėra nurodyti Vartotojo kontaktiniai duomenys, Bendrovė turi teisę įteikti Pranešimus naudodamasi naujausiais Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jei Bendrovės kontaktiniai duomenys nenurodyti šiose Taisyklėse ir sąlygose, Naudotojas turi teisę įteikti Pranešimus naudodamasis Bendrovės kontaktiniais duomenimis, nurodytais Interneto svetainėje.

9.6. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis. Bendrovės prašymu Vartotojas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius kontaktinių duomenų pasikeitimą. Jei šis reikalavimas neįvykdomas, pranešimai, perduoti pagal naujausius kitai Šaliai nurodytus duomenis, laikomi tinkamai išsiųstais, o bet kokia prievolė, įvykdyta pagal tokius duomenis – tinkamai įvykdyta.

9.7. Vartotojas, negavęs iš Bendrovės pranešimų, kuriuos jis turėjo gauti pagal šias Taisykles ir sąlygas arba dėl kurių pateikimo Vartotojas pateikė Bendrovei atskirą prašymą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę.

9.8. Vartotojas, gavęs Pranešimą iš Bendrovės, privalo nedelsdamas patikrinti Pranešime nurodytos informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, pažeidimus ar radęs kitų trūkumų – nedelsdamas informuoti Bendrovę. Šis punktas netaikomas tiems Bendrovės Pranešimams, kurių pagal jų dalyką, Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus Vartotojas neprivalo tikrinti ir (ar) tvirtinti.

9.9. Vartotojas žino, kad Bendrovė turi teisę pranešti jam apie įtariamą ar faktinį sukčiavimą ar grėsmes saugumui.

10. Galutinės nuostatos

10.1. Taisyklės ir sąlygos galioja neribotą laiką, jei jose nenustatyta kitaip.

10.2. Taisyklės ir sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai Vartotojas ir (arba) Prekybininkas naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis. 10.3. Bendrovės ir Vartotojo santykius reglamentuoja Sąlygos (kai jos taikomos) ir Lietuvos Respublikos visuotinai privalomi teisės aktai šia tvarka. Bendrovės ir Prekybininko santykius reglamentuoja Taisyklės ir sąlygos (kai taikoma), Paslaugų sutartis ir kitos sutartys.

10.3. Jei šios Taisyklės ir sąlygos yra išverstos į kitą kalbą, vertimas yra tik rekomendacinio pobūdžio, o taikoma versija anglų kalba. 10.4. Sudarydamas šias Taisykles ir sąlygas ir priimdamas Paslaugas, Vartotojas ir (arba) Pirkėjas patvirtina, kad Vartotojas ir (arba) Pirkėjas supranta anglų kalbą ir sutinka bendrauti su Bendrove anglų kalba, kiek tai susiję su teisiniais santykiais, kylančiais iš šių Taisyklių ir sąlygų, įskaitant skundų pateikimą ir sprendimą.

10.4. Vartotojas ir (arba) Prekybininkas turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su galiojančia Taisyklių, Paslaugų teikimo sutarties, Privatumo politikos ir kitų susitarimų versija Bendrovės interneto svetainėje, o jei jie ten nėra paskelbti, atskiru prašymu Bendrovė privalo juos pateikti Vartotojui ir (arba) Prekybininkui raštu arba naudodama bet kurią kitą Bendrovei priimtiną ilgalaikę laikmeną.

10.5. Jei kuri nors iš Taisyklių ir sąlygų nuostatų yra ar gali tapti negaliojanti, neveiksminga ir (arba) neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų Taisyklių ir sąlygų nuostatų galiojimui, veiksmingumui ir (arba) įgyvendinamumui. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja, sudariusi sutartį su Vartotoju ir (arba) Prekybininku, pakeisti tokią nuostatą nauja nuostata, kuri bus kuo panašesnė savo sąlygomis, turiniu ir paskirtimi.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šiose Taisyklėse ir sąlygose pateiktos informacijos arba norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, maloniai prašome susisiekti su „Systems Integration Solutions, UAB” jums patogiu būdu: